จะมีการต่ออายุวีซ่าในนิวซีแลนด์ให้ 10,000 คน เพิ่มความมั่นใจให้แก่นายจ้างและผู้ถือวีซ่า
Share

จะมีการต่ออายุวีซ่าในนิวซีแลนด์ให้ 10,000 คน เพิ่มความมั่นใจให้แก่นายจ้างและผู้ถือวีซ่า
Follow by Email
YouTube
%d bloggers like this: